Gradbeno dovoljenje

CategoriesUncategorized

Kdaj ga potrebujemo:

Gradbeno dovoljenje potrebujemo takrat, ko nameravamo graditi nov objekt, rekonstruirati obstoječi objekt ali mu spremeniti namen ali velikost, montirati instalacije, opremo ali pa izvesti kak drug poseg v prostor, za katerega smo predhodno pridobili lokacijsko dovoljenje.

Pravna podlaga:

35. člen Zakona o graditvi objektov (Ur list SRS št. 34/84, 29/86 in Ur. list RS št. 59/96, 45/99, 52/00).

Vložitev vloge:

Vlogo vloži lastnik, najemnik ali zakupnik zemljišča oz. stavbe, kjer se izvaja poseg. Če je teh več, vlogo podajo vsi oz. eden izmed njih po pooblastilu ostalih.

S priloženim pooblastilom lastnika pooblaščenec, ki je fizična oseba ali pravna oseba v okviru svoje dejavnosti.

Stranka vloži vlogo na sedežu Upravne enote v vložišču, soba 1, pritličje desno.

Vlogo stranka vloži na posebnem obrazcu, lahko jo dobi tudi pri referentu v pisarni št. 38, ali jo napiše sama.

Priloge vlogi:

Dokazilo o pravici do graditve – zemljiškoknjižni izpisek, ki ga izda zemljiška knjiga pri Okrajnem sodišču v Postojni, Jenkova ul. 3 ali pri notarju overjena kupoprodajna, najemna ali zakupna pogodba.

Pravnomočno lokacijsko dovoljenje.

2 izvoda projektne dokumentacije (PGD), ki jo je izdelalo projektivno podjetje ali samostojni podjetnik posameznik vpisan v imenik projektivnih podjetij pri inženirski zbornici.

Soglasja prizadetih organov in organizacij, če tako določajo predpisi (npr. elektroenergetsko soglasje).

Upravna taksa:

Upravna taksa se obračuna po tar. št. 1 in 39 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS št. 8/00) v odvisnosti od predračunske vrednosti objekta.

Plačila takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem.

Opis postopka:

Ob vložitvi vloge stranka prejme obrazec za vlogo za plačilo komunalnega prispevka, ki ga nato odmeri občina, v kateri se poseg izvaja.

Upravna enota odmeri odškodnino za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča.

V primeru zapletenejše situacije Upravna enota opravi obravnavo z udeležbo vseh strank v postopku.

Po predložitvi dokazil o plačilu prispevkov in pridobitvi predhodnega zdravstvenega in požarnega soglasja Upravna enota odloči o izdaji dovoljenja.

About the author